Posted on: January 7, 2020 Posted by: admin Comments: 36

Xây Khách Sạn Siêu To Chỉ với 1 Phút – Minecraft Command Block 1.11►Lệnh:
——————————————————————————————–
► Donate:
► Fanpage:
► Facebook cá nhân:
► Ingstagram :
► Email liên hệ : phamgiahan332@gmail.com
——————————————————————————————–
■ Cảm ơn các bạn đã xem video hãy LIKE – SHARE và SUBSCRIBE để mình có động lực làm video hay hơn nha ^^
■ Đừng quên ấn vào cái chuông cạnh nút SUBSCRIBE để nhận được thông báo khi mình ra video mới 😀
■ Ấn LIKE FANPAGE hoặc FOLLOW INGSTAGRAM của mình để cập nhật thông tin mới nhất về kênh 🙂
——————————————————————————————–

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

36 People reacted on this

  1. /summon falling_block ~ ~1 ~ {Block:iron_block,Time:1,Passengers:[{id:falling_block,Block:redstone_block,Time:1,Passengers:[{id:falling_block,Block:activator_rail,Time:1,Passengers:[{id:commandblock_minecart,Command:},{id:commandblock_minecart,Command:tellraw @a {"text":"n [1.11] Hotel Generator","bold":"true","color":"gold","extra":[{"text":" by IJAMinecraftn","bold":"false","color":"gold"},{"text":" (youtube.com/c/IJAMinecraft)","bold":"false","hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"Click here to visit my channel!","color":"white"}},"clickEvent":{"action":"open_url","value":"https://www.youtube.com/user/IJAMinecraft"},"color":"white","italic":"true"},{"text":"n Read this:","bold":"false","color":"gold"},{"text":" [Terms of Use]n","bold":"false","hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"IF you credit me / link to me,nyou're allowed to make videos about thisncommand and to use it in your projects.","color":"white"}},"color":"red"}]}},{id:commandblock_minecart,Command:gamerule commandBlockOutput false},{id:commandblock_minecart,Command:setworldspawn ~ ~ ~},{id:commandblock_minecart,Command:gamerule logAdminCommands false},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~2 ~-3 ~1 ~-2 ~6 ~12 air},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~2 ~-3 ~2 ~-2 ~6 ~12 quartz_block 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~-3 ~2 ~-1 ~6 ~2 stained_glass 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~5 ~2 ~-1 ~5 ~2 obsidian 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~-3 ~2 ~-1 ~-3 ~2 obsidian 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~ ~-3 ~2 ~ ~6 ~2 bedrock 2},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~2 ~-3 ~3 ~-2 ~5 ~11 bedrock 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~-2 ~3 ~-1 ~5 ~12 air},{id:commandblock_minecart,Command:setblock ~ ~-2 ~2 redstone_lamp},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~-3 ~3 ~-1 ~-3 ~12 bedrock},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~ ~-2 ~3 ~ ~5 ~12 bedrock 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~6 ~2 ~-1 ~6 ~12 bedrock 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~2 ~6 ~1 ~-2 ~6 ~1 quartz_block 1},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~1 ~2 ~-1 ~1 ~2 quartz_block 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~2 ~-3 ~1 ~2 ~5 ~1 birch_fence 0},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~-2 ~-3 ~1 ~-2 ~5 ~1 birch_fence 0},{id:commandblock_minecart,Command:setblock ~1 ~-2 ~4 chain_command_block 3},{id:commandblock_minecart,Command:setblock ~1 ~5 ~3 chain_command_block 3},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~-1 ~4 ~1 ~5 ~4 chain_command_block 6},{id:commandblock_minecart,Command:fill ~1 ~-2 ~3 ~1 ~4 ~3 chain_command_block 1},{id:commandblock_minecart,Command:clone ~1 ~-2 ~3 ~1 ~5 ~4 ~1 ~-2 ~5},{id:commandblock_minecart,Command:clone ~1 ~-2 ~3 ~1 ~5 ~4 ~1 ~-2 ~7},{id:commandblock_minecart,Command:clone ~1 ~-2 ~3 ~1 ~5 ~6 ~1 ~-2 ~9},{id:commandblock_minecart,Command:setblock ~1 ~-2 ~3 repeating_command_block 1},{id:commandblock_minecart,Command:clone ~1 ~-2 ~3 ~1 ~5 ~12 ~-1 ~-2 ~3},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~5 ~11 {Command:scoreboard players add @a[score_b_4_min=4] b_4 1}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~4 ~11 {Command:scoreboard players add @a[score_b_4_min=1,score_b_4=1] b_4 1}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~3 ~11 {Command:scoreboard players set @a[score_b_4_min=2,score_b_4=2] b_4 3}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~2 ~11 {Command:execute @a[score_b_4_min=5,score_b_4=5] ~ ~ ~ scoreboard objectives remove b_1}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~1 ~11 {Command:clear @a[score_b_4_min=5,score_b_4=5] spawn_egg}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~ ~11 {Command:entitydata @e[type=rabbit,tag=b_weg] {Health:0,DeathTime:19}}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~11 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=140,score_b_1=140] ~ ~ ~ fill ~-2 ~1 ~5 ~-2 ~1 ~-5 stone_slab 7}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~11 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=140,score_b_1=140] ~ ~ ~ fill ~-1 ~1 ~5 ~-1 ~1 ~-5 air}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~5 ~10 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=125,score_b_1=125] ~ ~ ~ fill ~-25 ~50 ~-21 ~-20 ~55 ~-24 air}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~4 ~10 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=125,score_b_1=125] ~ ~ ~ fill ~-25 ~55 ~-21 ~-20 ~55 ~-24 quartz_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~3 ~10 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=125,score_b_1=125] ~ ~ ~ fill ~-16 ~8 ~ ~-16 ~55 ~-12 sea_lantern 0 replace iron_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~2 ~10 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=130,score_b_1=130] ~ ~ ~ fill ~5 ~-2 ~ ~26 ~-2 ~ sea_lantern}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~1 ~10 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=130,score_b_1=130] ~ ~ ~ fill ~6 ~-2 ~9 ~26 ~-2 ~9 sea_lantern}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~ ~10 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=130,score_b_1=130] ~ ~ ~ fill ~6 ~-2 ~-9 ~26 ~-2 ~-9 sea_lantern}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~10 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=135,score_b_1=135] ~ ~ ~ clone ~-30 ~55 ~29 ~-2 ~55 ~-27 ~-30 ~56 ~-27}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~10 {Command:execute @e[tag=b_p0,score_b_1_min=140,score_b_1=140] ~ ~ ~ fill ~ ~ ~5 ~ ~ ~-5 stone_slab 7}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~5 ~9 {Command:execute @e[type=Rabbit,tag=b_p3] ~ ~ ~ summon armor_stand ~ ~ ~ {Tags:["b_p3"],Marker:1b,Small:1,Invisible:1,NoGravity:1,Invulnerable:1,DisabledSlots:2039552,NoAI:1}}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~4 ~9 {Command:execute @e[type=Rabbit,tag=b_p2] ~ ~ ~ summon armor_stand ~ ~ ~ {Tags:["b_p2"],Marker:1b,Small:1,Invisible:1,NoGravity:1,Invulnerable:1,DisabledSlots:2039552,NoAI:1}}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~3 ~9 {Command:execute @e[type=Rabbit,tag=b_p1] ~ ~ ~ summon armor_stand ~ ~ ~ {Tags:["b_p1"],Marker:1b,Small:1,Invisible:1,NoGravity:1,Invulnerable:1,DisabledSlots:2039552,NoAI:1}}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~2 ~9 {Command:replaceitem entity @a[score_b_4_min=1,score_b_4=2] slot.hotbar.3 spawn_egg 1 0 {display:{Name:"Hotel Part 3"},EntityTag:{id:"minecraft:rabbit",Tags:["b_p3","b_weg"]},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~1 ~9 {Command:replaceitem entity @a[score_b_4_min=1,score_b_4=2] slot.hotbar.2 spawn_egg 1 0 {display:{Name:"Hotel Part 2"},EntityTag:{id:"minecraft:rabbit",Tags:["b_p2","b_weg"]},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~ ~9 {Command:replaceitem entity @a[score_b_4_min=1,score_b_4=2] slot.hotbar.1 spawn_egg 1 0 {display:{Name:"Hotel Part 1"},EntityTag:{id:"minecraft:rabbit",Tags:["b_p1","b_weg"]},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~9 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ fill ~-2 ~ ~7 ~2 ~5 ~7 quartz_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~9 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~-1 ~ ~1 ~-9 ~2 ~4 air}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~5 ~8 {Command:execute @e[tag=b_p2,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~-14 ~9 ~-14 ~14 ~9 ~14 quartz_block 2 replace quartz_block 1}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~4 ~8 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~12 ~ ~-2 ~10 ~3 ~2 iron_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~3 ~8 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~12 ~ ~-1 ~10 ~2 ~1 air}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~2 ~8 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~3 ~10 ~ ~-3 ~10 ~ sea_lantern}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~1 ~8 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~3 ~10 ~-4 ~-3 ~10 ~4 stone_slab 15 replace air}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~ ~8 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~ ~-1 ~ ~-9 ~-1 ~4 sea_lantern}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~8 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~ ~ ~ ~-9 ~ ~4 quartz_block 2}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~8 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ fill ~ ~2 ~ ~-9 ~2 ~4 stone_slab 7}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~5 ~7 {Command:execute @e[tag=b_p2,score_b_1_min=6,score_b_1=6] ~ ~ ~ clone ~-14 ~9 ~-14 ~14 ~9 ~14 ~-14 ~10 ~-14}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~4 ~7 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ clone ~-12 ~ ~-7 ~12 ~5 ~7 ~-12 ~6 ~-7}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~3 ~7 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ fill ~-11 ~2 ~-6 ~11 ~2 ~6 iron_block 0 replace quartz_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~2 ~7 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ fill ~-6 ~4 ~-1 ~-7 ~4 ~-2 iron_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~1 ~7 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ fill ~-8 ~3 ~-1 ~-9 ~3 ~-2 quartz_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~ ~7 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ fill ~-8 ~2 ~-3 ~-9 ~2 ~-4 iron_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~7 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ fill ~-6 ~1 ~-3 ~-7 ~1 ~-4 quartz_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~7 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ fill ~-4 ~ ~-3 ~-5 ~ ~-4 iron_block}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~5 ~6 {Command:execute @e[tag=b_p3,score_b_1_min=1,score_b_1=1] ~ ~ ~ fill ~-9 ~ ~-6 ~-5 ~5 ~6 air}},{id:commandblock_minecart,Command:blockdata ~-1 ~4 ~6 {Command:execute @e[tag

Leave a Comment