33 People reacted on this

 1. Ad có thể vui lòng cho em xin 2 cái thư viện "ESP8266WiFi" và "ESP8266WebServer" được không. Hiện tại các thư viện của Master download trên Github để bị lỗi thiếu file khi biên dịch
  Email của em : tuananh1985hp@gmail.com
  em xin chân thành cảm ơn !!!

 2. Thanks về những video bổ ích của anhCho e hỏi về đoạn code trên, tại sao ở máy tính a truy cập IP của ESP là 192.168.11.6:1234 nhưng dung smartphone lại là IP 192.168.4.1:1234

 3. lỗi này là sao ạ??, fix được không ạ?
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  error: failed reading byte
  warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
  warning: espcomm_sync failed
  error: espcomm_open failed
  error: espcomm_upload_mem failed
  error: espcomm_upload_mem failed

 4. Tại sao wifi mà ESP phát ra điện thoại kết nối được nhưng không dùng được ạ, nó báo là mạng wifi này không có quyền truy cập

 5. #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>

  ESP8266WebServer sv(80);
  int count=0;
  void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.softAP("Jang Mi", "12345679");
  WiFi.begin("HT3", "longtranhhodau");
  while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
  delay(100);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(WiFi.localIP());
  sv.on("/",[]{
  Serial.println(String("Co nguoi truy cap: ")+ count++);
  sv.send(200,"text/plain","xin chao, day la Hoc Co Dien Tu Channel !!");

  });
  sv.on("/count",[]{
  Serial.println(String("Co nguoi truy cap: ")+ count++);
  sv.send(200,"text/plain",String("so truy cap: ") + count);

  });

  sv.begin();

  }

  void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  sv.handleClient();
  }

 6. anh ơi! anh có từng làm qua project về Esp8226 nodemcu này với Hồng Ngoại (IR) không, ví dụ như là anh biến ESP thành như 1 remote để điều khiển 1 cái TV, Điều Hòa,.. hay vừa phát vừa thu Hồng Ngoại điều khiển led trên cùng 1 con ESP không a, giúp em được không?

 7. ad cho em hỏi,em đang định lầm dự án Nhà Thông Minh, em sử dụng theo phương thức này lấy con ESP điều khiển thiết bị được không ạ,cảm ơn ad

 8. xtensa-lx106-elf-gcc: error: C:UsersCOMPUTERAppDataLocalTemparduino_build_315485librariesESP8266WebServerESP8266WebServer.a: No such file or directory

  Multiple libraries were found for "ESP8266WebServer.h"

  Used: C:UsersCOMPUTERDocumentsArduinolibrariesESP8266WebServer

  Not used: C:UsersCOMPUTERAppDataLocalArduino15packagesesp8266hardwareesp82662.4.2librariesESP8266WebServer

  Not used: C:arduino-1.8.7librariesESP8266WebServer

  Using library ESP8266WiFi at version 1.0 in folder: C:UsersCOMPUTERAppDataLocalArduino15packagesesp8266hardwareesp82662.4.2librariesESP8266WiFi

  Using library ESP8266WebServer at version 1.0 in folder: C:UsersCOMPUTERDocumentsArduinolibrariesESP8266WebServer

  exit status 1

  Error compiling for board Generic ESP8266 Module.

  em bị lỗi như vậy ad giúp e vs'

 9. anh có file mềm hay sách giải thích cụ thể lớp webserver, webclient, wifiserver và wificlient trong các thư viện của esp8266 k ạ? em cảm ơn

Leave a Comment