20 People reacted on this

 1. Hôm nay về lễ hội.
  Phía ấy hiếm trăng nghiêng.
  Ở đây dày trăng thả.
  Gõ long bong măt đường.
  Đền hùng ơi đền hùng.
  Ta ngồi nối vòng tay.
  Mắt tràn ly rươu đầy.
  Người dằm sương đỉnh núi.
  Tạc nên đôi thuyền mộng.
  Thả đầy thung lũng mây…⚘…

 2. LÊ HÔi DÊN HÙNG

  Bùôn thay lóp trė ngày nay
  Di chuà måt váy , måt dày quá ta
  có hay xâú hõ me cha
  Me khuyên , cha day thiêt tha bao lân
  Chåc tai em qúa ngu dân
  Có dâù không não , thành phân ngu si
  Xin thüa em chå bíêt gì
  Õng a õng ęo , em di lê chùa.
  Em dâu phåi gái quê mùa
  Dân chöi chính hiêu , xe xua áo qùân
  Vån hoá ån måc phãi tuân
  Ån måc phån cåm hãy düng di em .

 3. THÀNH KÍNH ĐỐI VỚI VUA HÙNG / LÀ CHỐNG THAM NHŨNG ,MÁNH MUNG CỦA TÀU / NẾU KHÔNG NƯỚC VIỆT ĐỨNG ĐẦU / NGUY CƠ MẤT NƯỚC – DÂN CHẦU ĂN XIN

Leave a Comment