5 People reacted on this

  1. Quả đấm thép cua ông Trump làm tôi nhớ đến. Tay đấm thép maiteson phải chăng đây là quả đấm thép Donald Trump

  2. Nói không tham khảo, không dẩn chứng, tức là nói tào lao, nói một chiều, nói chủ quan, nói không thuyết phục, nói kiểu tuyên truyền, nói một chiều, xin trích dẩn tham khao, hoặc nêu bằng chứng .

Leave a Comment