6 People reacted on this

  1. 't cộng lừa Mỹ 20 năm. ăn cắp trí tuệ cũng dài dài và rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học quân sự. vậy VN có dám tuyên bố với dân Việt đảng ta đã sai lầm và có bao sai lầm trong chính sách đối ngoại. làm ăn với t cộng hay kô. nếu dám tuyên bố thì sẽ làm cho người dân tin chính quyền hơn. tốt lên.

Leave a Comment