5 People reacted on this

  1. chuẩn luôn anh vũ . sáo nứa bắc mà tìm đc cây ngon cực khó! không có nứa đạt yêu cầu. mua nứa nhập nứa bắc quá khổ luôn

Leave a Comment