Posted on: December 30, 2019 Posted by: admin Comments: 21

Miền Cổ Tích – Con Rồng Cháu Tiên“Mọi quốc gia, dân tộc đều có nhu cầu thấu hiểu về nguồn gốc của mình. Đây là nhân tố cần thiết để gắn kết đồng loại. #Con_Rồng_Cháu_Tiên là một truyền thuyết trong dân gian đã thực sự đi vào chính sử, để lý giải chúng ta là ai, gốc rễ sâu xa của chúng ta là gì, tại sao lại gắn kết thành quốc gia, dân tộc” – Giáo sư Sử học Dương Trung Quốc.

Cùng đón xem sản phẩm mới nhất của Ekip Miền Cổ Tích, để hiểu tại sao người Việt lại gọi nhau bằng hai tiếng “đồng bào” và tự hào vì dòng dõi con Rồng, cháu Tiên nhé!

Miền Cổ Tích chúc các bạn xem phim vui vẻ!
Bấm chuông theo dõi kênh và like, share video + để lại bình luận phản hồi về phim cho chúng mình biết nhé!

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

21 People reacted on this

  1. 😖😖😖😐😑😑😌😗😛😨😌😑😘😑😌😎😒😚😒😡😛😍😐😌😖😒😢😛😚😍😨😌😐😘😒😎😨😍😚😗😒😌😜😚😎😑😌😒😗😨😨😍😑😍😑😍😑😗😨😨😘😑😒😗😏😗😑😖😛😗😛😑😎😛😡😨😍😌😑😡😛😍😛😛😛😛😛😛😎😛😎😛😒😌😨😨😍😑😚😨😌😛😒😡😏😍😓😉😇😂😈😈😈😈😂😉😏😒😒😗😑😘😨😒😌😉😍😑😘😜😌😓😓😠😛😦😧😗😛😗😛😦😧😦😧😦😧😦😛😗😗😛😍😒😍😓😌😑😍😚😍😓😎😈😆😂😅😂😈😃😈😄😆😄😈😉😂😉😂😈😈😂😈😂😈😈😈😈😈😈😊😊😍😑😍😐😑😍😒😗😐😌😐😛😘😛😘😛😛😛😚😛😚😚😛😎😑😃😑😏😍😘😐😐😌😑😍😐😘😐😘😑😚😑😎😒😐😘😐😘😛😂😛😍😒😠😑😦😑😦😳😳😑😑😍😍😑😍😐😍😐😑😍😘😑😈😃😆😅😁😃😃😏😗😏😗😑😈☺️😓😖😑😘😨😘😉😎😉😍😨😘😛😃😇😇😁😄😖😎😨😘😛😘😔😘😞😍😞😒😌😌😏😠😨😣😍😐😍😐😌😎😜😍😍😍😑😑😑😑😑😍😍😇😍😇😍😆😍😐😚😌😨😓😌😚😌😘😏😌😏😈😐😒☺️😒😌😒😌😅😈😌😒😚😏😌😡😚😌😛😚😒😝😐😚😌😐😌😨😓😓😑😌😛😌😛😐😨😈😐😨😌😐😈😨😨😐😌😑😈😌😆😨😏😏😚😚😚😌😓😨😌😚😆😒😑😘😒😖😉😑😁😉😑😚😁😚😒😊😑😂😂😂😂😂😂😒😑😍😍😚😍😐😍😒😌😇😏😌😜😜😍😝😞😌😐😍😐😃😒😉😍😒😐😍😐😍😑😍😑😍😐😘😐😎😑😎😑😎😎😑😎😑😎😑😎😑😍😒😌😓😍😓😚😍😑😍😒😨😎😃😇😂😉😉😄😇😄😓😘😜😘😨😌😣😖😣😢😠😠😢😡😢😡😡😢😡😡😦😳😗😧😧😗😤😌😚😌😒😌😓😌😓😗😓😘😏😓😌😊😌😂😓😝😤😤😤😤😗😤😗😍😤😍😤😍😌😑😒😌😓😁😓😂😔😌😛😐😑😌😏😏😂😌😑😒😍😘😐😗😑😗😒😓😗😠😓😓😳😝😳😝😳😥😳😥😧😗😍😧😍😑😌😒😔😌😔😂😐😂😒😂😓😂😑😂😑😑😌😑😂😒😌😒😂😒😂😒😒😂😌😑😘😐😘😐😛😖😛😳😛😳😤😗😛☺️😚😕😑😌😒😒😍😒😍😒😒😒😍😍😑😌😌😑😗😐😍😈😁😈😗😐😗😛☺️😓😖😓😓😍😒😌😐😘😓😍😗😒😐😍😑😍😐😑😍😐😗😑😂😑😗😐😍😐😍😐😍😐😑😏😈😂😈😂😇😆😘😏😘😒😌😓😓😍😘😨😐😎😍😂😁😗😉😊😁😔😔☺️😑😗😑😛😍😛😗😛😍😑😘😐😑😂😒😁😑😎😐😑😗😒😌😜😛😍😐😂😅😃😄😗😨😗😨😠😨😄😄😄😄😄😄😛😛😌😑😁😑😐😌😐😂😗😛😨😎😐😌😑😗😨😨😐😍😐😍😐😍😍😐😌😛😑😌😐😍😐😨😌😐😍😐😍😗😨😘😑😍😑😍😑😗😐😍😏😑😌😑😍😑😍😑😐😍😑😍😐😍😐😍😑😍😐😍😐😍😐😍😍😍😏😘😑😗😒😛😗😏😌😒😓😗😌😐😇😖😒😂😑😌😑😗😏😂😌😒😒😏😁😒😌😐😍😐☺️😒😗😛😐😂😈😂😉😊😅😇😇😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😃😐😍😗😑😗😒😍😓😓😂😑😍😐😗😑😘😇😒😌😨😗😛😗😛😌😳😜😠😥😧😦😥😳😛😗😑😗😑😍😐😍😐😏😑😎😒😘😐😏😇😎😎😐😐😎😑😎😒😎😒😜😚😍😌😛😌😘😨😗😌😑😓😐😓😏😛😘😛😡😤😡😤😘😑😄😇😃😈☺️😏😉😂😍😨😍😓😚😍😓😒😍😓😓😓😓😗😑😍😑😌😑😍😘😓😃😓😍😇😘😛😃😓😓😍😨😍😞😂😨😌😝😂😂😝😂😞😞😂😞😣😤😤😃😤😤😂😤😥😤😤😥😤😥😤😤😤😤😢😤😚😎😐😍😐😌😒😌😈😘😐😌😓😘😒😃😒😁😒😘😑😒😍😑😑😌😑😂😐😂😨😂😂😑😂😌😘😘😏😌😐😖😛😤😦😤😦😦😦😦😦😦😦😧😧😧😖😛😌😜😌😛😌😛😌😛😌😛😌😛😑😌😒😐😘😐😌😚😨😐😌😗😓😓😗😍😌😑😌😒😍😒😒😘😑😍😒😌😑😌😑😌😐😂😏😐😍😑😍😒😍😓😍😓😌😒😛😨😗😨😗😜😍😒😌😂😉😃😊😃😔😃😓😍😓😍😓😌😒😍😍😜😍😒😍😑😍😑😍😍😒😂😒😓😂😓😗😓😗😒😑😌😒😂😎😐😎😐😍😐😍😐😍😑😍😐😍😐😍😚😚😤😠😥😤😠😡😨😤😥😠😤😠😛😌😒😌😒😌😓😔😂😓😍😑😎😑😃😒😎😑😑😘😑😑😑😗😐😘😑😘😑😑😇😎😇😍😇😍😆😇😐😆😆😂😆😅😅😂😃😅😂😈😁😉😂😉😃😒😎😇😎😑😘😇😘😇😇😘😇😈😎😈😎😈😎😒😍😓😘😊😘😒😂😇😏😛😓😓😳😳😜😤😣😚😌😐😑😌😒😎😑😒😌😑😍😐😇😍😇😑😍😑😌😒😍😒😈😍😐😈😏😌😈😅😎☺️😒😒😐😗😨😗😜😗😨😒😍😑😏😌😇😏😇😏😌😈😏😌😏😌😍😏😚😒😍😍😚😈😐😈😄😒😎😨😌😒😌😒😂😎😎😌☺️😎😨☺️😚😨😌😨😚😎😎😘☺️😌😎😓😚😓😌😚😓😑😌😎😌😓😌😓😚😑😚😌😚😎😤😠😌😧😦😦😧😦😧😦😧😳😥😳😠😛😗😑😒😍😑😎😎😑😍😒😍😒😍😒😍😑😍😑😍😍😑😑😌😒😌😑😍😌😒😒😓😒😒😒😒😗😌😑😍😑😂😆😂😍😤😳😛😠😛😍😑😂😒😗😂😨😗😒😂😨😘😂😑😎😂😉😆😂😄😆😁😊😎😑😐😗😓😓😖😳😖😛😖😓😗😂😔😘😔😌😓😛😘😌😨😘😠😣😠😣😢😘😑😘😍😑😌😓😍😛😛😛😍😗😍😐😑😑😌😒😌😈😑😌😐😍😇😇😂😏😎😆😗😐😏😎😇😍😑😍😏😂😖😖😑😌😏😌😖😈😐😂😆😍😉😎😓😗😒😗😚😚😖😘😘😌😘😌😚😌😌😚😌😚😚😌😨😌😨😌😐😌😑😌😑😗😒😗😗😒😑😍😑😏😆😁😅😁😂😅😇😂😇😂😂😂😂😈😍😑😗😌😈😈😌😈😌😒😍😍😒😍😈😍😈😍😈😍😈😍😈😍😈😍😍😑😍😘😑😘😑😑😌😑😍😎😑😍😈😍😒😑😗😆😍😐😑😌😍😒😒😍😒😑😍😒😑😎😒😎😑😎😎😎😑😎😎😒😒😎😒😌😍😒😍😒😑😍😑😍😌😑😍😑😎😑😎😂😉😍😎😇😑😘😑😌😘😜😜😖😜😌😛😖😛😜😘😐😑😌😒😘😐😌😐😑😗😑😌😉😁😓😁😔😗😝😛😗😤😘😤😤😤😍😑😑😍😂😉😎😐😂😈😍😓😘😑😂😐😌😓😒😇😈😑😑😌😐😌😐😌😒😌😑😍😐😐😍😐😐😍😐😍😐😐😍😑😓😗😔☺️😔☺️😝😗😘😨😨😗😘😛😘😍😓😌😓😌😑😍😏😇😃😈😈😂😉😃😒😄😐😄😒😌😓😑😌😍😒😌😌😨😗😑😒😛😗😛😍😛😗😛😛😍😛😑😌😑😍😨😛😃😓😂😔😗😖😜😜😜😜😍😒😆😂😈😈😍😍😛😌😓😍😉😓😍😎😗😏😎😚😏😅😎😘😨😑😑😒😜😛😣😚😘😗😍😨😨😨😨😨😨😌😌😒😓😗😓😒😍😒😍😛😗😐😂😒😌😗😚😂😑😍😘😚😍😈😉😁😓😒😓😂😒😑😒😇😂😐😗😒😔😓😂😑😎😜😛😘😒😑😂😨😓😎😓😍😑😌😨😌😒😗😍😇😑😑😨
    Xem roi thi like nha 😁😁😁😁😁😁😁😁

  2. Hay nhưng sao cứ thấy nó sai lầm ở khúc đầu, rồi sao không thấy lạc long quân biến thành rồng rồi ko thấy âu cơ nữa
    😂

  3. 😍😍😍😍😍😵😵😵😵😵😵😖😖😖😖😖😖😫😫😫😫😫😫😫😱😱😱😱😱😨😨😨😨😨😠😠😠😠😠😬😬😬😬😣😣😣😤😤😤😷😷😷😷😷😒😒😒😒😒😒😞😞😞😞😞😧😧😧😧😧😧😧😧😧😦😦😦😦😦😦😦😦😴😴😴😴😴😴😢😢😢😢😢😡😡😡😡😡😡😎😎😎😎😎😎😶😶😶😶😶😈😈😈😈😈😈😉😉😉☺☺☺☺☺😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😃😃😃😄😄😄😅😅😅😆😆😇😇😈😈😉😉😯😐😐😐😑😑😕😕😠😠😬😬😡😡😢😢😴😴😮😮😣😣😤😤😥😥😦😦😧😧😨😨😩😩😰😰😟😟😱😱😲😲😳😳😵😵😶😶😷😷😞😞😒😒😍😍😛😛😜😜😝😝😋😋😗😗😙😙😘😘😚😚😎😎😭😭😌😌😖😖😔😔😪😪😏😏😓😓😫😫🙋🙋🙌🙌🙍🙍🙅🙅🙆🙆🙇🙇🙎🙎🙏🙏😺😺😼😼😸😸😹😹😻😻😽😽😿😿😾🙀🙀🙈🙈🙉🙉💩💩👶👶👦👦👧👧👨👨👩👩👴👴👵👵💏💏💑💑👪👪👫👫👬👬👭👭👤👤👥👥👮👮

Leave a Comment