Posted on: October 24, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Hướng dẫn thủ tục Đăng ký kinh doanh – CCHC quận Thanh KhêHướng dẫn thủ tục Đăng ký kinh doanh – CCHC quận Thanh Khê

***** Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh

– Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính – Kế hoạch
+ Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ. Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.
+ Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.

– Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có).
+ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

– Lệ phí: 100.000 đồng.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Theo mẫu tại Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Theo mẫu tại Phụ lục III-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
+ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
+ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
+ Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
– Nghị quyết số 127/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment