4 People reacted on this

  1. DỊCH Lỗi xảy ra trong quá trình khởi tạo máy ảo
    Không thể dự trữ đủ không gian cho đống đối tượng 2097152KB
    Cảnh báo VM của khách hàng Java HotSpot (TM): Việc sử dụng CMS gia tăng là không được hỗ trợ và có thể sẽ được gỡ bỏ trong một phát hành trong tương lai

  2. sao no hien ra cai nay Error occurred during initialization of VM
    Could not reserve enough space for 2097152KB object heap
    Java HotSpot(TM) Client VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release

Leave a Comment