5 People reacted on this

 1. bạn ơi, bạn có thể giúp mình giải bài này được ko?
  Công ty TNHH XNK Hán Vũ đang xem xét mở rộng sản xuất như sau:
  1. Chi phí:
  – Chi phí đầu tư ban đầu 50 triệu $, khấu hao 20 năm theo phương pháp tổng số năm sử dụng
  – Chi phí cố định khi dự án đi vào hoạt động: 1 triệu $/năm
  – Chi phí biến đổi: 50.000đ/sp
  2. Doanh thu dự kiến
  – Sản lượng dự kiến năm thứ nhất là 10 triệu tấn SP. Các năm tiếp theo mỗi năm tăng thêm 2,5%
  – Giá bán đơn vị: 81.000đ/sp
  3.Thuế thu nhập doanh nghiệp là 12%
  4.Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp là 13%/năm
  5.Vòng đời dự án: 20 năm
  6.Tỷ giá USD/VND = 21.000
  Yêu cầu:
  1. Hãy tính NPV và IRR của dự án
  2. Tính sản lượng để cho NPV=0
  3. Phân tích rủi ro của dự án khi giá bán thay đổi từ 65.000đ đến 100.000đ
  4. Phân tích rủi ro của dự án khi:
  – Giá bán thay đổi từ 65.000đ đến 100.000đ
  – Chi phí biến đổi thay đổi từ 40.000đ/SP đến 60.000đ/SP
  5.Vẽ đồ thị biểu diễn.

Leave a Comment