16 People reacted on this

  1. Đm cái Video tào lao.
    2 người trong video sức cờ quá yếu. đi lỗi rất nhiều. ngay từ khai cuộc đã sai. nhất là cờ đen quá yếu. Bên Tiên khá hơn 1 chút nhưng cũng tào lao không kém.

Leave a Comment