49 People reacted on this

  1. bộ phim châm biếm chính trị " ăn mày da bệ hạ quyết định chứ đâu phải do thần,nếu quốc thái dân an thì đâu có nhiều ăn mày". sâu xắc.

Leave a Comment