2 People reacted on this

  1. Đưa tất cả các đối tượng vào trong drawing canvas bằng cách chọn file/options/advanced -> chọn Automatically creat drawing canvas là ok. sau do vao view bật lưới lên vẽ cho de

Leave a Comment