4 People reacted on this

  1. Xin được góp ý ở phút 6:57: angiogenesis (sự tạo mạch) vs neoangiogesis (sự tạo mạch mới) và vasculogenesis (sự sinh mạch hay tân tạo mạch). Thuật ngữ angiogenesis ở đây angio là từ gốc (Hy lạp: angeion, Eng: vessel; VN: là vật đựng nước, mạch máu) và tiếp vĩ ngữ -genesis (Eng: origin, root, beginning, commencement) tức là nguồn gốc, khởi thủy, bắt đầu sinh ra cái gì đó. Ở đây, angiogenesis nên hiểu là "sự tạo mạch" dựa trên các mạch máu "đã có trước"; nhưng vasculogenesis (sự sinh mạch mới) trong thời kỳ phát triển phôi thai (embryo) bắt đầu hai ngày sau khi trứng thụ tinh (fertilization); và khoảng 3 tuần đó thì có thể thấy tim đập và khoảng 4 tuần sau khi thụ tinh thì ta có thể thấy sự hình thành mạch rõ rệt. Tất nhiên trong thời kỳ sinh-mạch mới này thì đây là những mạch tân tạo không dự vào mạch đã có sẵn. Và để phân biệt với hai loại tạo mạch trên, neoangiogenesis cũng là "sự tạo mạch mới (neo: tức là mới)" mà không dựa vào mạch đã có sẵn dùng để chỉ sư tạo mạch mới làm chỉ dấu do tế bào "Ung bướu" vì cần năng lượng để tăng trưởng (dysplasia: loạn sản) tiết ra các chất kích thích trăng trưởng tạo ra những mạch mới (neogenesis). Thuật ngữ nên được dùng trong những bối cảnh cụ thể. Vì vốn liếng TNYK tiếng Việt của chúng tôi giới hạn, nên cần vài dòng giải thích đến các bạn học, mong các vị cao minh chỉ giáo thêm … nhóm iLearn VN.

    [1] Wiki: vasculogenesis, retrieved April 09, 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Vasculogenesis
    [2] Wiki: ER services, Anatomy and Physiology II. Retrieved April 09, 2019. https://courses.lumenlearning.com/suny-ap2/chapter/development-of-blood-vessels-and-fetal-circulation/

Leave a Comment